Sunt intrebări sau propuneri? 0230 70 0 54

REGULAMENTUL

de Ordine Internă
IP Gimnaziul Holoșnița 2023-2024

Cuprins:

 

CAPITOLUL I. Dispoziții generale                                                       

CAPITOLUL II. Organizarea gimnaziului Holoșnița                             

CAPITOLUL III. Conducerea instituției de învățământ                        

CAPITOLUL IV. Personalul didactic, nedidactic și auxiliar

CAPITOLUL V. Elevii                                                                          

CAPITOLUL VI. Părinții

CAPITOLUL VII. Timpul de muncă și de odihnă

CAPITOLUL VIII. Protecția și igiena muncii     

CAPITOLUL IX. Activitatea economico-financiară                         

CAPITOLUL X. Documentația                                                     

CAPITOLUL XI. Dispoziții  finale

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

1.1. Prezentul Regulament de ordine interioară conține norme privind desfășurarea activităților instructiv – educative cu caracter școlar și extrașcolar, a activităților administrative în IP Gimnaziul Holoșnița, fiind elaborat în conformitate cu:

 • Codul Educaţiei al Republicii Moldova, nr. 152 din 17.07.2014;
 • Regulamentul-tip de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar și sedundar, ciclul I și II, nr.235 din 25.03.2016;
 • Regulamentul privind evaluarea și notarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar, nr. 70 din 30.01.2020;
 • Instrucțiunea privind managementul temelor pentru acasă, în învățământul primar, gimnazial și liceal, nr. 1249 din 22.08.2018;
 • Instrucțiunea privind prevenirea și combatarea abandonului școlar și absenteismului, aprobată prin ordinul Ministrului Educației nr. 559 din 12 iunie 2015.
 • Repere metodologice privind asigurarea continuității la nivelul clasei IV-a și a V-a din perspectiva implimentării Evaluării Criteriale prin Descriptori, nr.1776 din 29.11.2018;
 • Codul Muncii al Republicii Moldova, nr. 154 din 28.03.2003;
 • Contractului Colectiv de muncă nr. 79 din 30.11.2016.

1.2. Respectarea regulamentului este obligatorie pentru personalul de conducere, îndrumare și control, didactic de predare, didactic auxiliar,pentru elevi și părinți.

1.3. (a) IP Gimnaziul Holoșnița este organizat și funcționează în baza legislației în vigoare, a actelor normative elaborate de Ministerul Educației și Cercetării.

(b) Regulamentul intern este aprobat de Consiliul de Administrație.

(c) Regulamentul intern se propune și se discută de către Consiliul Profesoral, la care participă, cu drept de vot, și personalul didactic auxiliar, reprezentanți ai părinților și ai elevilor, cu Direcția Învățământ.

(d) Respectarea regulamentului intern este obligatorie pentru tot personalul salariat al Gimnaziului, pentru elevi și părinți / reprezentanții legali ai acestora. Data de când e obligatorie respectarea regulamentului este 01 septembrie 2022.

1.4. În incinta IP Gimnaziului Holoșnița sunt interzise, potrivit legii, crearea și funcționarea oricăror formațiuni politice, organizarea și desfășurarea activităților de propagandă politică și prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele conviețuirii sociale, care pun în pericol sănătatea fizică și psihică a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar.

1.5. (a) Anul școlar este organizat în două semestre, începând cu 01 septembrie și se încheie la 31 mai al anului calendaristic următor, conform Planului-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal.  

(b)  Structura anului școlar (durata semestrelor, numărul și durata vacanțelor, perioada sesiunii examene)  sunt stabilite anual de Ministerul Educației și Cercetării.

(c) Durata anului de studii în învățământul primar și gimnazial este de 34 săptămâni. Pentru clasa a IX-a durata anului de studii este de 33 de săptămâni, situația academică fiind încheiată la 25 mai.

(d) În vederea pregătirii temeinice a examenului de absolvire a gimnaziului pentru elevii clasei a IX-a în ultima săptămână a anului de studii, începând cu      26 mai, se organizează activități de pregătire.

1.6.  Evaluările sumative în clasele din ciclul gimnazial, organizate la finele semestrului, sunt desfășurate conform orarului elaborat de conducerea gimnaziului și adus la cunoștință elevilor în termeni rezonabili.

 

CAPITOLUL II

Organizarea procesului educațional în

 IP Gimnaziul Holoșnița

 

2.1  1) Procesul educațional este orientat spre realizarea finalităților educaționale, stipulate în Codul educației, organizat și desfășurat conform prevederilor Standardelor educaționale de stat,  Curricula școlare și Planului-cadru pentru ciclul primar, gimnazial, Recomandărilor metodologice și manageriale privind organizarea procesului educațional, Standardelor educaționale de stat, ordinelor și dispozițiilor Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, prescripțiilor DÎ Soroca.

2)   Proiectul managerial anual și de dezvoltare al Instituției este pus în discuție la consiliul profesoral și aprobat la consiliul de administrație la început de an școlar. La finele fiecărui semestru și la încheierea anului școlar, consiliul profesoral discută și aprobă raportul privind realizarea Proiectului operațional pentru perioada respectivă pe dimensiunea activitatea didactică și extracurriculară.

3)   Elevii cu cerințe educaționale speciale (CES), înscriși în învățământul general, studiază conform Curriculumului național sau adaptat. Procesul educațional în baza Curriculumului adaptat se organizează în conformitate cu Planul educațional individualizat (PEI), elaborat și aprobat în modul stabilit de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

4)   Trunchiul disciplinelor școlare obligatorii și numărul de ore, prevăzute pentru fiecare disciplină școlară conform anilor de studiu, sunt stabilite prin Planul - cadru aprobat anual de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Nu se admite excluderea unor discipline școlare obligatorii și/sau modificarea numărului de ore prevăzut.

5) IP Gimnaziul Holoșnița își va stabili, în funcție de solicitările elevilor, de resursele didactice și tehnico-materiale instituționale, componenta variabilă a Planului – cadru, constituită din pachetul disciplinelor opționale ofertată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

6) În ultima lună a anului școlar elevii își exprimă, în baza cererii, opțiunile pentru anul viitor de studii vizând disciplinele opționale, care vor sta la baza aprobării de consiliul de administrație al gimnaziului, în luna august, a componentei opționale a Planului de învățământ.

7)   Este obligatorie pentru toate cadrele didactice și pentru toți elevii din ciclurile primar, gimnazial aplicarea și realizarea curricula școlare, cu parcurgerea lor integrală și ritmică.

8)   Evaluarea elevilor se face ritmic, pe tot parcursul anului școlar, în cadrul lecțiilor și altor forme de activitate educațională, prin evaluări orale și scrise, lucrări practice, de laborator și finalizează cu evaluări sumative, stabilite de administrația instituției, precum și sesiunea de examene de absolvire a gimnaziului.

9)   Administrația Gimnaziului este responsabilă de respectarea normelor stabilite pentru volumul zilnic al temelor pentru acasă, astfel încât durata estimativă pentru pregătirea temelor pentru acasă la toate disciplinele școlare pentru ziua următoaresă nu depășească: pentru clasa I – 1 oră, pentru clasa a II-a –

1,5 ore, pentru clasele a III-a – a IV-a – 2 ore, pentru clasele a V-a – a VII-a – 2,5 ore și pentru clasele a VIII-a – a IX-a – 3-3,5 ore.

 

2.2.  1) Rețeaua de clase a IP Gimnaziului Holoșnița se prezintă astfel:

Clasa

I

II

III

IV

Total

I-IV

V

VI

VII

VIII

IX

Total

V-IX

Total

I-IX

Nr. de clase

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

9

Nr. de elevi

11

7

11

9

37

15

15

12

10

10

62

99

 

2) Gimnaziul este obligat să școlarizeze elevii care au domiciliul în aria de cuprindere a instituției de învățământ respective. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din  partea părintelui/tutorelui legal.

3) Părintele/tutorele legal are dreptul de a solicita școlarizarea fiului/fiicei sale la o altă instituție de învățământ primar sau gimnazial decât cea la care domiciliul său este arondat. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui/tutorelui legal și se aprobă de către consiliul de administrație al instituției de învățământ.

4)  IP Gimnaziul Holoșnița, cu sprijinul autorităților publice locale, au obligația de a face, anual în luna martie recensământul copiilor de vârsta de 5 – 16 ani din zona arondată.

5)  Circumscripția IP Gimnaziului Holoșnița este satul Holoșnița – Cureșnița – Iorjnița, stabilită de DÎ Soroca.

 

2.3 La înscrierea în învățământul gimnazial continuitatea limbilor se asigură doar la limba franceză.

 

2.4.  1) În IP Gimnaziul Holoșnița , cursurile se desfășoară într-un singur schimb.  Săptămâna de activitate a instituției este de 5 zile.

2)   Orarul lecțiilor și activităților extracurriculare, elaborat de personalul de conducere, coordonat de director, se aprobă de către consiliul de administrație al instituției până la 10 septembrie.

3) În elaborarea și aprobarea schemei orare, directorul Instituției poartă responsabilitate de respectarea și realizarea prevederilor Planului-cadru de învățământ, cerințelor igienico-pedagogice și de normare a timpului de studiu.

4)   Activitățile extracurriculare (cercuri, activități cultural-artistice, sportive, ecologice, de interes comunitar, de voluntariat, etc.) se desfășoară în afara schemei orare.

5)   Este interzisă retragerea elevilor de la ore pentru orice fel de activități, precum și antrenarea lor în munci agricole.

6) Activitatea instituției începe la ora 800. Ora de curs este de 45 minute cu o pauză de 10-15 minute după fiecare oră, și 1 pauză de 20 minute după a patra oră. Orarul timpului orelor de curs și pauzelor se prezintă astfel:

                                 1. 830 – 915               4.1125 – 1210

                                 2. 930 – 1015                    5.1230 – 1315

                                 3. 1030 – 1115                6. 1325 – 1410

                                                              

7) În situații speciale și pe o perioadă determinată, durata orelor de curs și  durata pauzelor pot fi modificate, cu aprobarea direcției generale învățământ, la propunerea, bine fundamentată, a consiliului de administrație al instituției de învățământ.

 

CAPITOLUL III

Conducerea IP Gimnaziului Holoșnița

 

3.1 Conducerea Gimnaziului Holoșnița este asigurată în conformitate cu prevederile Codului Educației.

3.2 În IP Gimnaziul Holoșnița funcționează următoarele organe de conducere:

 1. Consiliul de administrație;
 2. Consiliul profesoral.

3.3 În IP Gimnaziul Holoșnița funcționează următoarele organe consultative:

 1. Comisii metodice ale profesorilor;
 2. Comisia metodică a diriginților;
 3. Comisia de atestare a cadrelor didactice și manageriale;
 4. Comisia multidisciplinară intrașcolară pentru protecția copilului în situație de risc, alte comisii, reieșind din necesitățile instituției;
 5.  Consiliul elevilor;
 6.  Senatul părintesc.

3.4 În IP Gimnaziul Holoșnița activează:

 1. personal de conducere, din care face parte directorul și directorii adjuncți;
 2. personal didactic;
 3. personal didactic auxiliar;
 4. personal nedidactic.

 

Consiliul de administrație

3.5. Consiliul de administrație este organul de conducere al Gimnaziului Holoșnița cu rol de decizie în domeniul administrativ.

3.6. Activitatea consiliului de administrație al Gimnaziului Holoșnița este reglementată de Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din instituțiile de învățământ general, aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

3.7. Ca organ de conducere cu rol de decizie în domeniul administrativ al instituției de învățămînt, consiliul de administrație are următoarele competențe:

- participă, prin reprezentanții săi, în comisia de concurs pentru desemnarea directorului și directorilor adjuncți ai instituției de învățământ;

- participă, prin reprezentanții săi, la evaluarea directorului și directorilor adjuncți ai instituției de învățământ;

- organizează audieri publice;

- participa la elaborarea proiectului bugetului, asigurând transparența procesului, inclusiv prin organizarea de audieri publice, și avizează bugetul instituției de învățământ și rectificările la acesta;

- aprobă planul de dezvoltare al IP Gimnaziului Holoșnița;

- gestionează resursele financiare provenite din alte surse decât cele bugetare,asigurând transparența și corectitudinea valorificării acestora;

- aprobă componenta şcolară a planului-cadru la nivelul Gimnaziului Darcauti;

- avizează, în baza capacitații de proiect a instituției și a prognozei efectivului de elevi, numărul de clase pe ani de studii și numărul de elevi în fiecare clasă;

- avizează schema de încadrare a personalului;

- organizează completarea cardurilor de raportare în care solicită opinia comunității cu privire la satisfacția față de servicii și prioritățile de dezvoltare ale instituției.

 

3.8. Ca organ de conducere al IP Gimnaziului Holoșnița, consiliul de administrație are următoarele atribuții:

 • aprobă regulamentul intern al IP Gimnaziului Holoșnița elaborat de director, în care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale instituției, ale cadrelor didactice, ale elevilor și părinților lor;
 • își asumă, alături de director, răspunderea publică pentru performanțele gimnaziului ;
 • stabilește destinația veniturilor proprii ale gimnaziului, în concordanță cu   planurile operaționale și planul de dezvoltare al instituției;
 • stabilește poziția instituției în relațiile cu părțile terțe;
 • elaborează tematica și graficul ședințelor consiliului de administrație;
 • stabilește responsabilitățile membrilor consiliului de administrație și procedurile de lucru;
 • avizează schema de încadrare a personalului;
 • stabilește, în urma consultării cu elevii și părinții, pe baza resurselor disponibile și a propunerilor consiliului profesoral, componenta şcolară a planului cadru la nivelul școlii, constituită din pachete disciplinare opționale ofertate la nivelul instituției de învățământ, în conformitate cu prevederile legii;
 • aproba, la propunerea directorului, componenta școlară a curriculumului, respectiv modulele de pregătire opționale elaborate la nivelul instituției de învățământ, în urma consultării consiliului profesoral, consiliului elevilor, structurilor asociative ale părinților, precum și a reprezentanților comunității locale și, după caz, a operatorilor economici cu care instituția are relații;
 • aproba orarul instituției de învățământ și masuri de optimizare a procesului didactic;
 • participa, în conformitate cu prevederile metodologiei de evaluare aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, la evaluarea activității personalului din instituția de învățământ;
 • participa la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și/sau de director adjunct;
 • participa la evaluarea directorului instituției de învățământ;
 • propune, motivat, angajatorului eliberarea din funcție a directorului instituției de învățământ publice, cu votul a 2/3 din membri;
 • avizează fișele postului, care constituie anexa la contractul individual de muncă, pentru fiecare poziție; avizează revizuirea anuală a acestora, după caz;
 • propune directorului instituirea comisiilor de cercetare disciplinara pentru personalul didactic și personalul de conducere din instituția de învățământ;
 • solicita directorului, dezbate, aproba și publica, cel puțin anual, rapoarte cu privire la activitatea instituției de învățământ pe pagina web oficiala a entității cu competența  de instituire a consiliului de administrație.

 

3.9. Președintele consiliului de administrație are următoarele atribuții:

 1. conduce ședințele consiliului de administrație;
 2. semnează hotărârile adoptate în perioada exercitării mandatului;
 3. semnează procesele-verbale și alte documente ale consiliului de administrate;
 4. întreprinde demersurile necesare pentru înlocuirea membrilor consiliului de administrate în situațiile prevăzute de prezentul regulament;
 5. colaborează cu secretarul consiliului de administrație în privința redactării documentelor necesare desfășurării ședințelor, convocării membrilor și comunicării hotărârilor adoptate.

 

3.10. Directorul instituției desemnează, din rândul salariaților instituției de învățământ, secretarul consiliului de administrație, acesta neavând drept de vot.

 

3.11 Secretarul consiliului de administrație este numit pe durata nedeterminata. Responsabilitatea de secretar al consiliului de administrate pot fi preluate, în absenta acestuia, prin hotărârea adoptata cu majoritate simpla, de către unul dintre membrii consiliului de administrate.

 

3.12 Secretarul consiliului de administrație are următoarele atribuții:

 1. asigura convocarea, în scris, a membrilor consiliului de administrație;
 2. redactează procesul-verbal în registrul unic al consiliului de administrate;
 3. aduce la cunoștința salariaților și parților interesate hotărârile adoptate de către consiliul de administrație;
 4. răspunde de arhivarea documentelor elaborate și adoptate de către consiliul de administrate: registrul unic în care sunt consemnate procesele-verbale redactate în timpul ședințelor consiliului, hotărârile adoptate în consiliul de administrate și alte documente specifice.

 

3.13. Consiliul de administrație se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea directorului sau a doua treimi dintre membri.

3.14. Prezența membrilor la ședințele consiliului de administrate este obligatorie.

3.15. Ședințele consiliului de administrate sunt deliberative daca sunt prezent cel puțin 5 membri.

3.16. După prima ședința deliberativa consiliul de administrate se considera legal constituit.

3.17. Daca, după 3 convocări, în decursul intervalului de 30 de zile de la emiterea ordinului de numire a membrilor noului consiliu de administrate, acesta nu se întrunește în ședința deliberative, se reconfirma fiecare membru, după caz. Acolo unde este cazul, vor fi reluate demersurile pentru modificarea componentei consiliului de administrație.

3.18. Președintele consiliului de administrație sau, în cazul indisponibilității   acestuia, directorul instituției de învățământ solicita în scris conducătorului entității cu competenta de instituire a consiliului de administrație înlocuirea persoanelor care și-au pierdut calitatea de membru al consiliului de administrate.

3.19. Conducătorul entității cu competenta de instituire a consiliului de administrație actualizează ordinul privind numirea membrilor ori de câte ori nominalizează noi persoane ca membri ai consiliului de administrație.

3.20. La ședințele consiliului de administrație pot participa, în calitate de consultant fără drept de vot, reprezentanți ai societății civile și ai mediului de afaceri,precum și ai altor parteneri educaționali interesați.

3.21. În prima ședința deliberative, consiliul de administrație aproba proiecția anuala a tematicii ședințelor lunare și stabilește responsabilitățile membrilor consiliului de administrație.

3.22. Mandatul membrului consiliului de administrate încetează de drept în următoarele situații:

 • înregistrarea a 3 absente consecutive sau a 5 absente în decursul unui an școlar la ședințele ordinare ale consiliului de administrate;
 • pierderea calității din care a fost nominalizat ca membru al consiliului de administrație;
 • retragerea sau înlocuirea, în scris, de către entitatea care a desemnat membrul respectiv;
 • în cazul în care membrul intra într-o situație litigioasa sau conflict de interese cu instituția de învățământ;
 • a fost condamnata pentru săvârșirea unei infracțiuni sau a fost lipsita de dreptul de a ocupa un post didactic prin sentința judecătorească definitiva de condamnare;
 • prin demisie.

 

3.23. Revocarea membrilor consiliului de administrație se face cu votul a 2/3 din membrii prezenți, în următoarele situații:

1) săvârșirea de abateri care dăunează interesului învățământului și prestigiului instituției de învățământ;

2) neîndeplinirea din culpa a atribuțiilor de membru în cadrul consiliului deadministrate.

3.24. În caz de încetare de drept a mandatului sau de revocare a membrului consiliului, președintele consiliului înaintează, în termen de 7 zile calendaristice, demersurile necesare către entitatea cu competenta de instituire a consiliului de administrate în vederea reluării de către aceasta a procedurii nominalizării pentru pozițiile ramase vacante.

3.25. Dezbaterile, punctele de vedere ale participanților și hotărârile din cadrul ședințelor consiliului de administrate se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului de administrație, care este înseriat și numerotat, de către secretarul consiliului de administrație.

3.26. Hotărârile consiliului de administrate se comunica în termen de 3 zile personalului instituției de învățământ și, după caz, celor interesați.

3.27. Hotărârile consiliului de administrație sunt obligatorii pentru tot personalul instituției de învățământ, inclusiv pentru conducerea acesteia.

3.28. Hotărârile consiliului de administrație pot fi contestate în termen de 30 zile de la data comunicării în instanța de judecata.

3.29. Cu cel puțin 7 zile înaintea organizării unei ședințe, consiliul de administrație publica pe pagina web oficiala a instituției de învățământ și pe panoul informativ al acesteia ordinea de zi a ședinței.

3.30. în vederea asigurării transparentei decizionale, toate hotărârile consiliilor de administrație se publica pe pagina web oficiala a instituției de învățământ și pe panoul informativ al acesteia.

3.31. Pentru informarea corecta a publicului în legătura cu activitatea și performanta instituție de învățământ, consiliul de administrație publica anual pepagina web oficiala a instituției de învățământ și pe panoul informativ al acesteia cel puținurmătoare le documente:

1) planurile  bugetare supuse dezbaterii publice și bugetul de venituri și cheltuieli al instituției avizat de consiliul de administrație;

2) bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de autoritatea competenta;

3) execuția bugetara a anului precedent însoțită de о nota informativa succint aprivind execuția bugetului cu explicarea categoriilor majore de cheltuieli efectuate;

4) normele de completare a claselor, numărul de clase și schema de încadrare a personalului avizate;

5) normele de completare a claselor, numărul de clase și schema de încadrare a personalului aprobate de autoritatea competenta;

6)planul de dezvoltare al instituției de învățământ și planul operaționale anual;

7)raport anual privind performanta educațională a instituție de învățământ;

8)raport anual privind etica și deontologia profesionala în Gimnaziului Holoșnița;

9)raport anual privind destinația veniturilor din alte surse decât cele bugetare, inclusiv contribuțiile părinților.

3.32. Pe parcursul anului bugetar, Consiliul de administrate, în parteneriat cu autoritățile locale, organizează cel puțin о audiere publica pentru comunitate, înainte de avizarea bugetului pentru anul bugetar următor în care prezinta executarea bugetului în anul de învățământ anterior și proiectul pentru anul viitor, pentru a asigura un proces bugetar participativ.

3.33. Consiliul de administrație este obligat sa pună la dispoziția oricărui solicitant, în termenul și în condițiile prevăzute de lege, orice informație de interes public.

 

Consiliul profesoral

3.34. Consiliul profesoral este organul suprem de conducere, cu rol de decizie în domeniul educațional, format din personalul didactic al Instituției.

3.35. Președintele consiliului profesoral este directorul Instituției. Ședințele consiliului profesoral sunt prezidate de director (în cazuri excepționale, de director adjunct, responsabil de procesul instructiv).

3.36. Subiectele puse în discuție la consiliul profesoral sunt dezbătute și finalizează cu decizii, aprobate prin votul majorității.

3.37.Hotărârile consiliului profesoral sunt puse în aplicare prin ordinul conducătorului instituției, devenind obligatorii pentru tot personalul didactic.

3.38.  Problemele abordate și deciziile luate la consiliul profesoral sunt consemnate în procese-verbale.

3.39.Secretarul consiliului profesoral este desemnat anual, prin ordinul directorului, din rândul cadrelor didactice.

3.40. Secretarul consiliului profesoral este responsabil de:

 1. redactarea procesului - verbal (în timpul ședințelor) în registrul unic al consiliului profesoral;
 2. arhivarea materialelor puse în discuție și adoptate de consiliul profesoral;
 3. arhivarea deciziilor adoptate de consiliul profesoral.

Prezența cadrelor didactice la ședințele consiliului profesoral este obligatorie. Ședința este deliberativă în cazul prezenței majorității simple a membrilor consiliului profesoral.

3.41. Consiliul profesoral are următoarele atribuții:

 1. dezbate și propune pentru aprobare consiliului de administrație al Instituției proiectul managerial anual și programul de dezvoltare instituțională / eventuale completări sau modificări ale acestuia;
 2. dezbate și aprobă:
 • rapoartele de activitate a Comisiilor metodice. Consiliului diriginților și a altor comisii ce activează în cadrul Instituției;
 • raportul de evaluare internă privind calitatea procesului educațional din Instituție; raportul general privind starea și calitatea învățământului din Instituție;
 • regulamentul Instituției, în ședință la care participă cel puțin 2/3 din personalul didactic salariat alInstituției;
 • statutul Instituției
 1. alege cadrele didactice delegate în componența consiliului de                   administrație al Instituției;
 2. aprobă componența nominală a comisiilor metodice din Instituție;
 3. aprobă rapoartele privind activitatea comisiilor metodice în anul curent de studii prezentate de șefii comisiilor metodice;
 4. validează raportul privind situația școlară semestrială și anuală prezentată de fiecare profesor/diriginte, precum și situația școlară după încheierea sesiunii suplimentare, a rezultatelor în urma susținerii diferențelor și corigențelor;
 5. decide privind admiterea la examenele naționale de absolvire a gimnaziului, organizate în modul stabilit de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;
 6. validează și propune consiliului de administrație componenta școlară a Planului - cadru la nivelul instituției, constituită din pachete disciplinare opționale (aprobate la Consiliul Național pentru Curriculum) ofertate pentru anul școlar în curs;
 7. decide privind promovarea elevilor din ciclul primar și gimnazial, conform prevederilorRegulamentului de notare și evaluarea  rezultatelor școlare, promovare și absolvire în învățământul secundar general, aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;
 8. validează și propune curricula pentru disciplinele opționale spre aprobare Consiliului Național pentru Curriculum, în modul stabilit de Ministerul Educației;
 9. dezbate, la solicitarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Organului local de specialitate în domeniu învățământului sau din proprie inițiativă, proiecte de legi sau de acte normative ce reglementează activitatea educațională și prezintă, în termenii stabiliți, organelor ierarhic superioare propunerile de modificare sau de completare;
 10. identifică și dezbate probleme legate de conținutul sau organizarea activității educaționale din Instituție;
 11. examinează cererea, fișa de atestare a cadrului didactic propus de către comisia de atestare din instituție și decide asupra recomandării privind conferirea/ confirmarea gradului didactic/ managerial.

3.42. De regulă, pe parcursul anului școlar, consiliul profesoral se întrunește în: 3 (trei) ședințe organizatorice - (la începutul anului școlar, la sfârșitul semestrului I, la sfârșitul anului școlar); 2 (două) ședințe tematice, 2 (două) ședințe cu privire la admiterea la teze, 1 (una) ședință cu privire la aprobarea rapoartelor pentru atestarea gradelor didactice și manageriale, 1 (una) ședință cu privire la admiterea la examenele naționale de absolvire. 1 (una) ședință cu privire la promovarea elevilor din clasele I-VIII.

3.43.  În cazuri excepționale, consiliul profesoral poate fi convocat în ședință extraordinară de către director sau la cererea a cel puțin 1/3 din numărul de cadre didactice.

 

Comisia metodică a profesorilor conform disciplinelor școlare/ariilor curriculare

3.44.  Comisia metodică a profesorilor se constituie din cadre didactice care predau aceeași disciplină școlară sau din aceeași arie curriculară conform Planului-cadru de învățământ. în cazul instituțiilor mici comisia metodică a profesorilor se constituie din cadrele didactice care predau la același ciclu de învățământ.

3.45.  Șeful Comisiei metodice este numit prin ordinul directorului Instituției, cu consultarea membrilor ei și acordul persoanei desemnate.

3.46.  Membrii Comisiei metodice, în cadrul ședinței de la început de an școlar, analizează modificările și completările privind curriculumul scris, curriculumul predat/ operaționalizat, curriculumul evaluat și asigurarea didactică la disciplină, stipulate în Sugestiile metodologice și manageriale privind organizarea procesului educațional în anul curent de studii, elaborate de Ministerul Educației  și Cercetării.

3.47.  Directorul instituției monitorizează activitatea membrilor comisiei metodice în vederea cunoașterii profunde și integrale a setului de documente școlare curriculare și aplicării/ adaptării lor la specificul gimnaziului și al fiecărei clase.

3.48.  Comisia metodică are următoarele atribuții:

 1. elaborează proiectele pentru oferta educațională opțională a Instituției;
 2. propune activități de interasistență, teme de cercetare pentru proiectul anual managerial;
 3. consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice de lungă durată și a demersurilor didactice la ore;
 4. analizează, periodic, din punct de vedere metodologic, evoluția școlară a elevilor la disciplinele din aria curriculară;
 5. participă la monitorizarea implementării curricula la fiecare clasă privind modul în care se realizează componenta predare, învățare și evaluare;
 6. participă la elaborarea curriculumul modificat/adaptat, PEI pentru copiii cu CES;
 7. orientează activitatea cadrelor didactice spre crearea și funcționarea unui sistem instituțional de evaluare a rezultatelor școlare la disciplinele de studiu;
 8. asigură desfășurarea activităților de pregătire a elevilor pentru examene, olimpiade și alte concursuri școlare.

3.49. Șeful comisiei metodice are următoarele atribuții:

 1. stabilește atribuțiile fiecărui membru al comisiei metodice;
 2. evaluează activitatea fiecărui membru al comisie metodice și propune consiliului profesoral un raport argumentat și documentat privind prestația profesională a fiecărui membru în anul curent de studii;
 3. coordonează participarea membrilor comisiei metodice la activitățile de formare continuă și de promovare a imaginii Instituție la nivel local, raional/ municipal și republican;
 4. asigură participarea membrilor comisiei metodice la asistențe și interasistențe în cadrul orelor publice desfășurate în cadrul Instituției precum și la activitățile metodice raionale/ municipale;
 5. asigură și monitorizează activitatea de mentorat, în special, a profesorilor debutanți și nou-veniți în Instituție;
 6. este responsabil de calitatea notelor informative, rapoartelor și propunerilor elaborate și prezentate la solicitarea directorului Instituției și/ sau organelor ierarhic abilitate.

 

Comisia metodică a diriginților

3.50.  Comisia metodică a diriginților este constituit din diriginții de clasă conform ciclurilor de învățământ. în cazul instituțiilor mici se constituie o singură comisie metodică a diriginților.

3.51. Șeful Comisiei metodice a diriginților este numit prin ordinul directorului Instituției, cu consultarea membrilor ei.

3.52. Comisia metodică a diriginților are următoarele atribuții:

 • dezbate probleme privind structura, conținutul și metodica orelor de dirigenție specifice ciclului din învățământul secundar general;
 • analizează participarea, în cadrul activităților comunitare și de voluntariat a elevilor la clasă;
 • coordonează participarea colectivelor de elevi în activitățile extrașcolare și diverse schimburi de experiență;
 • orientează colectivul didactic al Instituției în vederea stabilirii unor cerințe educaționale unice față de elevi asigură desfășurarea unor programe și activități educative, de promovare a dialogului deschis cu elevii;
 • organizează și desfășoară activități de orientare profesională a elevilor și de ghidare în carieră.

 

Directorul

3.53. Directorul este conducătorul Instituției pe care o reprezintă în relațiile cu persoanele juridice și fizice, inclusiv cu administrația publică locală în limitele competențelor prevăzute de lege.

3.54.  Funcția de director se ocupă în baza criteriilor de competență profesională și managerială.

3.55.  Numirea în funcția de director se face prin concurs, pentru un termen de 5 ani, în conformitate cu Regulamentul pentru ocuparea funcției de conducere în instituția de învățământ general, aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

3.56.  Directorul exercită conducerea executivă a Instituției, în conformitate cu atribuțiile conferite de lege, cu hotărârile consiliului de administrație al Instituției, precum și cu alte reglementări legale.

3.57.  Directorul este subordonat Organului local de specialitate în domeniul învățământului al administrației publice locale de nivelul doi. Fișa postului și fișa de evaluare ale directorului sunt elaborate de organele abilitate, în baza reglementărilor stabilite de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

3.58.  Directorul manifestă loialitate față de Instituție, corectitudine și responsabilitate în deciziile sale, încredere în capacitățile angajaților, încurajează și susține colegii, învederea motivării pentru formare continuă și pentru crearea în Instituție a unui climat optim desfășurării procesului de învățământ.

3.59. Directorul Instituției în care funcționează compartimentul financiar-contabil prin care se realizează evidența contabilă sintetică și analitică, precum și execuția bugetară, coordonează direct acest compartiment. Personalul compartimentului financiar-contabil este subordonat directorului și își desfășoară activitatea conform atribuțiilor stabilite de acesta prin fișa postului.

3.60. Vizitarea Instituției și asistența la orele de curs sau la activități școlare/ extrașcolare, efectuate de către persoane din exterior, se face numai cu aprobarea directorului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

3.61.  Norma didactică de predare a directorului și/ sau degrevarea de ore a acestuia se stabilesc prin fișa postului, în baza normelor aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării de comun cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Directorul beneficiază de indemnizație de conducere, conform reglementărilor legale în vigoare.

3.62.  Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de Organul local de specialitate în domeniul învățământului al administrației publice locale de nivelul doi.

3.63. Directorul, în calitate de conducător al instituției, are următoarele atribuții:

 1. asigură funcționalitatea Instituției în conformitate cu prevederile cadrului normativ în vigoare pentru învățământul primar și secundar general, aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;
 2. coordonează elaborarea proiectului managerial anual și a programului de dezvoltare al Instituției;
 3. coordonează și răspunde de întreaga activitate educațională și administrativă a Instituției, precum și de păstrarea și utilizarea patrimoniului instituției de învățământ;
 4. informează anual, până la sfârșitul lunii mai, comunitatea și factorii interesați
 5. cu referire la numărul de clase pentru anul viitor de studii;
 6. asigură securitatea elevilor și a personalului angajat în perioada aflării în incinta Instituției;
 7. asigură păstrarea și dezvoltarea bazei didactico-materiale a Instituției;
 8. este responsabil de organizarea și funcționarea cantinei (în cazul în care există);
 9. asigură elaborarea și implementarea acțiunilor de protecție a copilului;
 10. asigură aplicarea deciziilor consiliului profesoral și a consiliului de administrație;
 11. asigură realizarea achizițiilor publice potrivit reglementărilor cadrului legislativ și normativ în vigoare;
 12. asigură confidențialitatea și securitatea informației cu caracter personal, în conformitate cu legislația în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
 13. stabilește mecanismul intern de colectare a datelor în Sistemul Informațional Automatizat de Management în Educație (SIME), a Sistemului Automatizat Prelucrare a Datelor (SAPD), alte sisteme informaționale, inclusiv pentru organizarea și desfășurarea examenului naționale de absolvire și controlează corectitudinea informațiilor introduse;
 14. elaborează anual schema de completare și a numărului de clase, conform capacității de proiect al Instituției și o propune spre avizare consiliului de administrație al Instituției și spre aprobare Organului local de specialitate în domeniul învățământului;
 15. prezintă rapoarte privind activitatea Instituției, starea și calitatea procesului educațional din Instituția pe care o conduce. Raportul general este prezentat la consiliul profesoral, consiliul administrativ, precum și la Adunarea generală a părinților și făcut public prin afișare clasică sau electronică.

 3.63. Directorul,în calitate de angajator, are următoarele atribuții:

 • elaborează anual schema de încadrare a personalului din Instituție, în funcție de numărul de clase și o propune spre avizare consiliului de administrație al Instituției și spre aprobare DÎ;
 • încheie contracte individuale de muncă cu personalul angajat și aprobă concediile de odihnă ale directorului adjunc, personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Codului muncii și Contractului colectiv de muncă;
 • aprobă fișele postului pentru personalul din subordine, stabilind obligațiunile funcționale conform legii și contractului colectiv de muncă;
 • stimulează și promovează cadrele didactice pentru dezvoltare profesională și continuă
 • răspunde de corectitudinea încadrării personalului și de întocmirea, în termen, a statelor lunare de plată a drepturilor salariale;
 • aprobă concediu fără plată și zilele libere plătite, conform prevederilor legale și ale contractului colectiv de muncă aplicabil pentru întreg personalul, în condițiile asigurării suplinirii activității acestora;
 • repartizează, prin decizie internă, personalului didactic angajat, în regim de cumul sau plată cu ora, orele de curs rămase neocupate;
 • numește și eliberează din funcție directorul adjunct, personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic, conform legislației în vigoare.

3.64.  Directorul, în calitate de evaluator, are următoarele atribuții:

 • asigură evaluarea și monitorizarea permanentă a activității educaționale/didactice a cadrelor didactice, inclusiv de conducere;
 • solicită Organului local de specialitate în domeniul învățământului al administrației publice locale de nivelul doi, Inspectoratului Școlar Național evaluarea activității cadrelor didactice cu rezultate de excepție în vederea promovării experienței lor, precum și evaluarea activității cadrelor didactice care demonstrează ineficiență profesională cu aplicarea recomandărilor de rigoare;
 • înaintează Organului local de specialitate în domeniul învățământului al administrației publice locale de nivelul doi propuneri privind cadrele didactice recomandate pentru participare în diverse comisii, proiecte, activități de formare, etc.

3.65.  Directorul Instituției, în calitate de ordonator de credite, are următoarele atribuții:

 • elaborează bugetului Instituției în bază de programe;
 • aprobă programele de buget ale Instituției și le propune spre avizare consiliului de administrație;
 • prezintă, în termen, autorităților competente programele de buget, notele informative succinte privind execuția bugetului cu explicarea categoriilor majore de cheltuieli efectuate;
 • atrage resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;
 • monitorizează modul de încasare a veniturilor; necesitatea, oportunitatea și legalitatea angajării și utilizării mijloacelor bugetare, în limita și cu destinația aprobate prin bugetul propriu; integritateași buna funcționare a bunurilor aflate în administrare; organizarea și evidența zilnică a contabilității și prezentarea,în termen, a bilanțurilor contabile și a conturilor de execuție bugetară.

3.66.  Directorul Instituției este responsabil de:

 1. asigurarea calității procesului educațional;
 2. asigurarea Instituției cu cadre conform Planului-cadru;
 3. activitatea întregului personal salariat;
 4. completarea, păstrarea, eliberarea, reconstituirea, anularea actelor de studii conform prevederilor regulamentare aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;
 5. întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea și gestionarea documentelor de evidență școlară;
 6. evidența, completarea și păstrarea documentației vizând personalul angajat al Instituției;
 7. aplicarea normelor privind protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor în Instituție;
 8. corectitudinea încadrării personalului și de întocmirea, în termen, a statelor lunare de plată a drepturilor salariale;
 9. responsabil de elaborarea și executarea bugetului Instituției;
 10. respectarea condițiilor și â exigențelor privind normele de igienă școlară, de protecție a muncii, de protecție civilă și de pază contra incendiilor, în Instituție;
 11. păstrarea sigiliului Instituției;
 12. păstrarea și completarea carnetelor de muncă ale personalului angajat.

3.67. Directorul Instituției are următoarele împuterniciri:

 1. emite ordine și dispoziții ce țin de competența sa;
 2. gestionează bunurile și resursele materiale;
 3. încheie contracte, deschide conturi bancare, eliberează procuri;
 4. oferă variate forme de stimulare (recompense bănești și nefinanciare, etc.) pentru performanțe profesionale cadrelor didactice, inclusiv de conducere și elevilor pentru rezultate excepționale la învățătură și alte domenii de activitate școlară;
 5. are calitatea de executor secundar de buget, cu toate obligațiile ce decurg din acest statut potrivit cadrului legislativ și normativ în vigoare;
 6. aplică sancțiuni pentru abaterile disciplinare săvârșite de personalul Instituției, în limita prevederilor legale în vigoare;
 7. aplică sancțiunile prevăzute de prezentul regulament pentru abaterile disciplinare săvârșite de elevi.

 

Directorul adjunct

3.70 Directorul adjunct este angajat de către directorul Instituției. Funcția de director adjunct se ocupă prin concurs pe un termen de 5 ani, în baza Regulamentului pentru ocuparea funcției de conducere în instituția de învățământ general, aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

3.71  În Instituție activează director adjunct responsabil de procesul instructiv și director adjunct responsabil de procesul educativ. Directorul adjunct  își desfășoară activitatea în Instituție, fiind în subordinea directorului, care elaborează fișa postului, în concordanță cu atribuțiile stabilite prin prezentul regulament.

3.72 Directorul adjunct responsabil de procesul instructiv are următoarele atribuții:

 1. consemnează absențele și întârzierile de la serviciu ale personalului didactic, personalului didactic auxiliar și nedidactic;
 2. monitorizează și organizează procesul educațional, asigurând calitatea realizării lui;
 3. întocmește orarul activităților educaționale din Instituție și asigură respectarea lui;
 4. coordonează și ține la evidență orele înlocuite, elaborează tabelul de salariu, propus spre avizare directorului;
 5. participă la repartizarea sarcinii didactice personalului didactic;
 6. monitorizează organizarea procesului educațional prin asistențe la ore, verifică proiectele didactice,
 7. participă la aprecierea nivelului de pregătire a cadrelor didactice pentru lecții, la evaluarea calității demersului educațional, la determinarea relevanței relaționării profesor-elev și a impactului educațional al activităților extrașcolare/ extracurrriculare desfășurate;
 8. coordonează și monitorizează activitatea comisiilor metodice din Instituție;
 9. coordonează elaborarea unui sistem instituțional de evaluare și asigură funcționalitatea lui, în special, la probele de evaluare sumativă și finală aplicate în Instituție;
 10. validează instrumentarul de evaluare sumativă aplicat în Instituție;
 11. asigură aplicarea întocmai a Planului - cadru de învățământ și a curriculei școlare;
 12. coordonează activitatea de formare profesională continuă;
 13. este responsabil de organizarea și desfășurarea olimpiadelor, concursurilor la disciplinele școlare;
 14. este responsabil de desfășurarea regulamentară a activității Instituției, conform prezentului Regulament.

3.73Directorul adjunct responsabil de procesul educativ are următoarele atribuții:

 1. participă la realizarea managementului educațional la nivel de Instituție;
 2. consemnează zilnic, în condica de prezență, absențele și întârzierile de la lecții ale elevilor;
 3. coordonează și monitorizează activitatea profesorilor-diriginți și a conducătorilor de cerc;
 4. stabilește relații de parteneriat ale Instituții;
 5. coordonează și monitorizează activitatea Comisiei metodice a diriginților, Consiliului elevilor;
 6. asigură relevanța relaționării profesor - elev și a impactului educațional al activităților extrașcolare/ extracurriculare desfășurate la nivel de Instituție;
 7. coordonează activitățile de prevenire, identificare, raportare, referire și asistență în cazurile de abuz, neglijare, exploatare a copilului;
 8. este responsabil de organizarea și desfășurarea concursurile extrașcolare și extracurriculare la nivel local, raional/ municipal și național;
 9. este responsabil de evidența și școlarizarea minorilor din districtul școlar arondat Instituției;
 10. este responsabil de desfășurarea regulamentară a activității Instituției, conform prezentului Regulament.

3.74Directorul adjunct ai Instituției este responsabil de:

 1. activitatea Instituției în conformitate cu standardele de calitate în învățământul secundar general;
 2. calitatea orelor înlocuite;
 3. elaborarea orarului lecțiilor, activităților extracurriculare cu respectarea cerințelor didactice și sanitaro-igienice specifice categoriei de vârstă;
 4. corectitudinea și acuratețea completării cataloagelor și a altor documente școlare privind evidența rezultatelor școlare ale elevilor.

3.75 Directorul  adjunct ai Instituției au următoarele împuterniciri:

 1. monitorizează și evaluează nivelul de formare a competențelor curriculare și ritmicitatea parcurgerii materiei de studiu la disciplinele de învățământ;
 2. evaluează activitatea personalului didactic și didactic auxiliar.

 

Capitolul IV

Personalul didactic, didactic auxiliar și auxiliar

Personalul didactic

 

4.1  În IP Gimnaziul  Holoșnița  activează personal didactic din care fac parte: învățători, profesori, cadre didactice de sprijin.

4.2 Posturile didactice în instituțiile de învățământ general se ocupă prin concurs. Concursul de ocupare a locurilor vacante se organizează în incinta Instituției în baza metodologiei aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. La concursul pentru ocuparea unui post didactic poate participa orice candidat care îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute de legislația în vigoare. Tinerii specialiști ocupă posturile vacante prin repartizare.

4.3 Activitatea personalului didactic este organizată în conformitate cu legislația în vigoare, în baza reglementărilor contractului individual /contractului colectiv de muncă și prezentului Regulament.

4.4 Personalului didactic din învățământ i se interzice să aplice pedepse corporale sau să agreseze verbal, psihic sau fizic elevii și/sau alte cadre didactice.

4.5 Personalului didactic i se interzice primirea de bani sau de alte foloase sub orice formă din partea elevilor, familiilor acestora, precum și din partea organizațiilor obștești ale părinților.

Nerespectarea prevederii respective, constituie abatere disciplinară și se examinează de Consiliul de etică sau de organele abilitate de cercetarea contravențională sau penală, în funcție de graviditatea acțiunii.

4.6.  Cadru didactic de sprijin are următoarele atribuții:

 1. facilitează și susține incluziunea educațională a copilului cu cerințe educaționale speciale în mediul de învățare;
 2. participă în comun cu comisia multidisciplinară intrașcolară, cadrele didactice, alți specialiști la:
 3. elaborarea Planului Educațional Individualizat și realizarea acestuia;
 4. evaluarea, revizuirea și actualizarea Planului Educațional Individualizat;
 5. colaborează cu cadrele didactice, alți specialiști pentru realizarea obiectivelor planului educațional individualizat și stabilirea modalităților concrete de lucru cu copiii cu cerințe educaționale speciale;
 6. realizează activități de recuperare educațională individuale sau în grup, asistă copilul cu cerințe educaționale speciale în pregătirea temelor pentru acasă;
 7. propune și realizează materiale didactice individualizate în funcție de dificultățile de învățare ale copiilor;
 8. coordonează activitatea centrului de resurse în educația incluzivă în instituția de învățământ;
 9.  acordă consultanță și colaborează cu familiile copiilor cu cerințe educaționale speciale;
 10. participă în activități de informare/formare a cadrelor didactice în probleme de educație incluzivă, de diseminare a cunoștințelor și experiențelor cu privire

la asistența copiilor cu cerințe educaționale speciale.

  1. Personalul didactic are următoarele drepturi:
 1. să beneficieze de condiții optime de muncă;
 2. să i se respecte demnitatea personală și statutul de profesor;
 3. să-și exprime liber opinia profesională vizând procesul de predare - învățare - evaluare în concordanță cu componentele Curriculumului Național;
 4. să i se asigure condiții eficiente pentru desfășurarea activității profesionale, pentru perfecționarea continuă;
 5. să manifeste inițiativă profesională în realizarea procesului educațional: alegerea tehnologiilor de predare, evaluarea performanțelor elevilor conform finalităților educaționale, participarea la eficientizarea procesului educațional, promovarea activităților de cercetare, de orientare civică și de dezvoltare comunitară a elevilor, organizarea laboratoarelor, cenaclurilor, cercurilor pe interese, publicațiilor școlare, etc., conform legislației în vigoare;
 6. să participe la conducerea Instituției, inclusiv prin alegerea democratică a reprezentanților în organele de conducere, administrative și consultative ale Instituției;
 7. să beneficieze de înlesniri stabilite de legislația în vigoare;
 8. să facă parte din asociații  și organizații sindicale, profesionale, culturale, naționale și internaționale, precum și din organizații politice legal constituite.
  1.  Personalul didactic are următoarele obligații:
 1. să respecte prevederile Codului de etică al cadrelor didactice, aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
 2. să participe la programe de formare continuă, în conformitate cu specificul activității și cu reglementările în vigoare pentru fiecare categorie;
 3. să cunoască, împărtășească și să promoveze idealului educațional, principiile fundamentale ale educației, politica educațională a statului;
 4. să organizeze și să desfășoare eficient procesul educațional la disciplina de studiu predată și la nivelul Instituției;
 5. să cunoască și să aplice Planul-cadru de învățământ, curricula școlare. Reperele metodologice și manageriale de organizarea procesului educațional la disciplinele școlare,elaborate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, manualele școlare și literatura pedagogică de referință;
 6. să elaboreze proiectarea didactică vizând parcursul anual la disciplină conform cerințelor Ministerului Educației, Culturii și Cercetării;
 7. să elaboreze proiecte didactice pentru lecții și activități extrașcolare;
 8. să organizeze și să asigure realizarea optimală a orelor la clasă;
 9. să asigure eficacitatea procesului educațional la nivel de Instituție;
 10. stimulează activitatea independentă și de colaborare, inițiativa, capacitățile creative ale elevuluiîn procesul de învățare;
 11. să asigure securitatea vieții și sănătății elevilor în cadrul lecțiilor și activităților extrașcolare(cercuri pe interese, tabere specializate, excursii, etc.);
 • să desfășoare preselecțiile pentru participarea elevilor la olimpiade și concursuri școlare;
 1. să participe la ședințele consiliului profesoral, ședințele și activitățile comisiei metodice,
 2. consiliului diriginților și la solicitare, la ședințele și activitățile consiliului de administrație;
 3. să prezinte, la început de an școlar, avizul medical și rezultatele analizelor medicale privind
 4. examenul clinic, examenul pulmonar, examenul psihologic conform cerințelor /normelor sanitaro-igienice în vigoare;
 1. să organizeze și desfășoare ore de dirigenție;
 1. să organizeze consultații cu elevii claselor absolvente la disciplina predată, conform orarului stabilit de conducerea Instituției;
 1. să colaboreze cu familiile elevilor;
 1. să se autoinstruiască, în permanență. în domeniul specialității, a psihopedagogiei și a metodicii predării disciplinei;
 2. să participe la activitățile de interasistență organizate în Instituție sau în afara ei (conformdelegării);
 3. să respecte normele de etică, cultivând, prin propriul exemplu, valorile și principiile esențiale pentru construirea unui stat de drept, precum integritatea, onestitatea, corectitudinea, dreptatea, echitatea, umanismul, generozitatea, hărnicia, patriotismul și alte virtuți;
 4. să manifeste comportament nonviolent în activitățile educaționale și în viața cotidiană;
 5. să-și onoreze toate obligațiile prevăzute în Codul Educației, alte acte normative în vigoare, precum și stipulate în fișa postului.

4.10.  Atestarea cadrelor didactice, acordarea de grade didactice se efectuează conform prevederilor Regulamentului de atestare a cadrelor didactice din învățământul preșcolar, primar, special, complementar, secundar și mediu de specialitate.

4.11.  Activitatea cadrului didactic de sprijin, în Instituție, este reglementată prin Regulamentul serviciilor: psihologului, psihopedagogului, logopedului, kinetoterapeutului, pedagogului social, cadrului didactic de sprijin, aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

 

 

Personalul didactic auxiliar

4.12 În Instituție activează personal didactic auxiliar din care face  parte: bibliotecarul școlar.

4.13 Bibliotecarul școlar,  este subordonat directorului Instituției.

4.14 Bibliotecarul școlar în instituție are următoarele obligații:

 1. organizează activitatea bibliotecii, asigură funcționarea acesteia și completarea conform necesităților instituției a fondului de carte;
 2. îndrumă lectura, studiulși ajută la elaborarea lucrărilor/ proiectelor elevilor, punând la dispoziția acestora instrumente de informare, respectiv fișiere, cataloage, liste bibliografice etc., care să leînlesnească o orientare rapidă în colecțiile bibliotecii;
 3. sprijină informarea și documentarea rapidă a personalului didactic;
 4. participă la stagiile și activitățile specifice de formare continuă;
 5. gestionează fondul de manuale al Instituției, conform schemei de închiriere, aprobată deMinisterul Educației, Culturii și Cercetării;
 6. organizează și /sau participă la desfășurarea de acțiuni specifice: lansări de carte, întâlniri literare, simpozioane, vitrine și expoziții de cărți, standuri de noutăți editoriale sau de colecții de carte, prezentări de manuale școlare etc.

4.15 Atribuțiile personalului didactic auxiliar sunt stipulate în fișele de post aprobate de către directorul Instituției.

 

Personalul nedidactic

4.16  În Instituție activează personal nedidactic din care face parte:  asistentul medical,  administratorul financiar (contabil), precum și alt personal administrativ gospodăresc, auxiliar și de deservire cu titluri de funcții conform Clasificatorului ocupațiilor din Republica Moldova.

4.17 Asistentul medical al Instituției este subordonat directorului Instituției.

4.18 Programul de lucru al asistentului medical al Instituției este aprobat de director.

4.19 Asistentul medical al Instituției este responsabil de:

 1. activitatea Comisiei de triere în Instituție;
 2. accesul la muncă personalului angajat al Instituției;
 3. verifică respectarea cerințelor sanitaro igienice de întreținere a instituțiilor de învățământ, stabilite de Ministerul Sănătății și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;
 4. acordă asistență medicală primară elevilor și personalului angajat al Instituției în caz de necesitate;
 5. participă la organizarea activităților de educației pentru sănătate;
 6. organizarea examenului medical complex al elevilor din Instituție;
 7. perfectează și prezintă informații despre starea sănătății elevilor..

4.20 Serviciul contabilitate este realizat de contabil și este subordonat directorului Instituției.

4.21 Serviciul de contabilitate este responsabil de organizarea și desfășurarea activității financiar- contabile a Instituției, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

4.22 Administratorul financiar (contabilul) are următoarele atribuții:

 1. organizează, îndrumă, conduce, controlează și răspunde de desfășurarea activității financiar- contabile a Instituției, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;
 2. gestionează întregul patrimoniu al Instituției, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, regulamentul intern și hotărârile consiliului de administrație;
 3. întocmește proiectul de buget și raportul de execuție bugetară, conform normelor metodologice de finanțare a instituțiilor de învățământ general elaborate de Ministerul Finanțelor;
 4. răspunde de consemnarea în documente justificative a oricărei operații, care afectează patrimoniul Instituției și de înregistrare în evidența contabilă a documentelor justificative, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 5. răspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului Instituției, în situațiile prevăzute de lege și/ sau la solicitarea consiliului de administrație;
 6. organizează și participă la întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar - contabil;
 7. asigură și răspunde de îndeplinirea obligațiilor patrimoniale ale Instituției față de bugetul de stat, de bugetul local și față de terțiari;
 8. supervizează implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informațional;
 9. avizează, în condițiile legii, proiectele de contracte sau de hotărâri ale consiliului de administrație, respectiv de decizii ale directorului, prin care se angajează fondurile sau patrimoniul instituției;
 10. asigură și gestionează documentele și instrumentele financiare cu regim special;
 11. întocmește, cu respectarea normelor legale în vigoare, instrumentele privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare, realizând operațiunile prevăzute de normele legale în materie;
 12. exercită orice alte atribuții și responsabilități, prevăzute de legislația          în vigoare sau stabilitedecătre ordonatorii de credite, respectiv de către consiliul de administrație.

4.23 Posturile nedidactice în Instituție se ocupă conform prevederilor legislației în vigoare.

 

Dirigintele

4.24 Activitatea educațională la fiecare clasă este coordonată de un diriginte numit de director.

4.25 Dirigintele îndeplinește următoarele atribuții:

 1. organizează orele de dirigenție și alte activități ce contribuie la dezvoltarea personalității elevului;
 2. oferă consiliere în carieră și orientare profesională ale elevilor;
 3. monitorizează frecvența elevilor, identifică și analizează cauzele absențelor elevilor și întreprinde acțiuni corespunzătoare pentru îmbunătățirea frecvenței;
 4. analizează periodic situația școlară a elevilor, insistând la mobilizarea acestora în vederea îndeplinirii optimale a obligațiilor regulamentare;
 5. colaborează cu toți profesorii care predau la clasa în vederea eficientizării procesului educațional;
 6. participă la educația igienico-sanitară a elevilor;
 7. observă comportamentul elevilor, inclusiv în scopul prevenirii abuzului, neglijării, exploatării copilului și raportării cazurilor suspecte sau confirmate de abuz;
 8. organizează și conduce activitatea clasei, ținând cont de problemele pe care le impune viața, precum și de sarcinile educative ale Instituției;
 9. contribuie, în parteneriat cu alte cadre didactice, la organizarea și desfășurarea activităților extrașcolare;
 10. asigură conexiunea cu părinții elevilor, îi informează despre rezultatele obținute de elevi la învățătură, despre absențele nemotivate, alte forme de abatere de la prevederile regulamentului Instituției;
 11. organizează ședințe cu părinții de cel puțin patru ori pe durata anului școlar;
 12. este responsabil de crearea mediului favorabil de acomodare/ adaptare a elevilor nou-veniți în colectivul de elevi;
 13. calculează media generală a fiecărui elev;
 14. completează dosarele elevilor, catalogul clasei cu datele personale ale elevilor, precum și alte formulare și acte de școlarizare;
 15. informează consiliul profesoral despre activitatea desfășurată în clasa pe care o conduce;
 16. răspunde de baza materială a cabinetului pus la dispoziție.

 

Capitolul V

ELEVII

 

5.1 Orice persoană care este înscrisă în IP Gimnaziul Holoșnița și participă la activitățile organizate de aceasta, are calitatea de elev.

5.2 În învățământul primar (clasele I-a IV-a) și în învățământul gimnazial (clasele a V-a - a IX-a), calitatea de elev se dobândește în urma solicitării scrise adresate de părinți sau alți reprezentanți legali către Instituția de învățământ, conform districtului școlar, în limita numărului de locuri disponibile conform Planului de școlarizare.

5.3  Înmatricularea elevilor reîntorși de la studii (burse de peste hotarele țării) se face cu acordul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, la cererea solicitantului, cu prezentarea situației școlare de la întoarcerea din străinătate.

 

Exercitarea calității de elev

5.4 Calitatea de elev se exercită prin frecventarea și participarea obligatorie la orele de curs, a activităților extracurriculare și extrașcolare existente în programul instituției.

5.5 Evidența prezenței elevilor la fiecare oră de curs se face de către profesor care consemnează în catalogul școlar, în mod obligatoriu, fiecare absență.

5.6 Absențele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor contagioase din familie sau altor cazuri de forță excepționale, dovedite cu acte justificative, sunt considerate motivate.

5.7Motivarea absențelor se efectuează pe baza următoarelor acte:

 1. adeverință eliberată de  asistentul medical  sau de medicul de familie;
 2. adeverință sau certificat medical eliberat de instituția medicală, în cazul în care elevul a fost internat în spital.
 3. cererea scrisă a părintelui/reprezentantului legal al acestuia, adresată și aprobată de directorul Instituției, în urma consultării cu dirigintele clasei.

 

5.8  Motivarea absențelor se face de către diriginte, în ziua prezentării actelor justificative.

5.9 Actele, în baza cărora se face motivarea absențelor, se prezintă în termen de maxim 7 (șapte) zile de la reluarea frecvenței elevului și se păstrează de către diriginte pe tot parcursul anului școlar. Nerespectarea termenelor prevăzute în prezentul punct atrage, de regulă, declararea absențelor ca nemotivate.

 

Mișcarea/transferul elevilor

5.10 Elevii din învățământ general au dreptul să se transfere de la o instituție la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o formă de învățământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

5.11 Transferurile din instituțiile de învățământ primar și secundar se aprobă de către Organul local de specialitate în domeniul învățământului al administrației publice locale de nivelul doi, în subordinea căruia se află Instituția solicitată pentru transfer, prin coordonarea prealabilă a directorilor celor două instituții de învățământ

5.12  În ciclul primar (clasele I-a - a IV-a) și în ciclul gimnazial (clasele a V-IX), elevii se pot transfera, în perioada vacanțelor, după cum urmează:

 1. în aceeași instituție de învățământ, de la o clasă        la alta, în limita efectivelordeelevila clasă,stabilită de Organului local de specialitate îndomeniulînvățământului;
 2. de la o instituție de învățământ la alta, în limita efectivelor de elevi la clasă, stabilită de Organului local de specialitate în domeniul învățământului.

5.13 Elevii gemeni se pot transfera în clasa celui cu media mai mare, sau invers, la cererea acestora.

5.14 Transferul elevilor în timpul anului școlar se poate efectua în următoarele situații:

 1. la schimbarea domiciliului;
 2. în cazul unei recomandări medicale acordate pe baza unui diagnostic definitiv stabilit;

5.15 Comisia pentru lichidarea diferențelor/ restanțelor se constituie prin ordinul directorului Instituției.

5.16 Probele de diferență/ restanță vor fi elaborate de comisiile metodice, conform ariilor curriculare din Instituție și aprobate de către director, în baza conținuturilor curriculare și prevederilor Planului - cadru în funcție de profil/ clasa respectivă și de perioada ce nu a fost studiată de candidat.

5.17  Probele de diferență se susțin separat pentru fiecare semestru al anului de studiu. Nu se susțin probe de diferență pentru disciplinele din curriculumul la decizia școlii.

 

 

Drepturile elevilor

5.18 În IP Gimnaziul  Holoșnița sunt respectate drepturile și libertățile conferite de calitatea de elev. Sunt interzise pedepsele corporale, aplicarea sub orice formă a metodelor de violență fizică sau psihică.

5.19 Elevii din instituțiile de învățământ general beneficiază de învățământ gratuit.

5.20 Elevii au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul și forma de învățământ pe care le vor urma și să aleagă parcursul școlar corespunzător intereselor, pregătirii și competențelor lor. Pentru elevii minori, acest drept se exercită de către părinții/ reprezentanții legali ai copiilor.

5.21 Pe durata studiilor în învățământul general elevii beneficiază de asistență psihopedagogică și medicală gratuită.

5.22 Elevii au dreptul:

 1. să aleagă instituția de învățământ general, cu respectarea cadrului normativ în vigoare
 2. să își expună liber opiniile, convingerile și ideile;
 3. să fie evidențiați și să primească premii și diplome, pentru rezultate deosebite obținute la activitățile școlare și extrașcolare, precum și pentru atitudine civică exemplară;
 4. să aleagă cursurile opționale, în dependență de ofertele educaționale ale Instituției;
 5. să fie asigurați cu manuale școlare prin schema de închiriere;
 6. să participe la proiecte și/ sau programe naționale și/ sau internaționale la care este parte Instituția;
 7. să participe la activități științifice, culturale, artistice și sportive organizate la nivel republican, la nivelul structurilor educaționale conexe Organelor locale de specialitate în domeniul învățământuluiși în Instituție, cu respectarea prevederilor lor funcționale;
 8. să beneficiază, în condițiile legii, de asistență medicală, asistența cadrului didactic de sprijin
 9. să fie aleși și să participe în componența organelor de conducere ale Instituției;
 10. să fie aleși și să participe în componența organelor de autoconducere școlară (Consiliului elevilor) la nivel de Instituție, raion/ municipiu și național, potrivit mecanismelor de participare a elevilor la procesul educațional, aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;
 11. să beneficieze de condiții optime în organizarea procesului educațional, de garanții privind viața și securitatea în timpul aflării în Instituție, precum și în timpul activităților la care participa ca delegat;
 12. să participe la evaluarea și promovarea calității învățământului, în condițiile stabilite de lege;
 13. să participe la reuniuni și acțiuni care se vor exercita în afara activităților școlare cu aprobarea directorului instituției, la cererea motivată a grupului de inițiativă;
 14. să beneficieze de alte drepturi, garanții și facilități, conform actelor normative în vigoare.

5.23 Elevii  sunt asigurați gratuit cu manuale școlare.

 

Obligațiunile elevilor

5.24 Elevii din IP Gimnaziul  Holoșnița au următoarele obligații:

 1. să respecte regulamentul de organizare și funcționare al Gimnaziului;
 2. să frecventeze, în mod obligatoriu, orele de curs și să participe la activitățile extrașcolareși extracurriculare, organizate în Instituție pe durata învățământului obligatoriu;
 3. să depună un efort real pentru asimilarea cunoștințelor, dezvoltarea facultăților intelectuale, formarea priceperilor și deprinderilor teoretice și practice necesare pentru integrarea în forme superioare de instruire sau în câmpul muncii;
 4. să demonstreze, prin examinări orale și scrise competențe specifice disciplinelor școlare și competențe cheie-transversale specifice treptei de școlaritate.
 5. să aibă o ținută vestimentară decentă. La lecțiile de educație fizică, elevii se prezintă cu echipament sportiv.;
 6. să manifeste un comportament respectuos în raport cu personalul de conducere, cadrele didactice, auxiliare și nedidactice, precum și față de colegi;
 7. să dea dovadă de un comportament adecvat în Gimnaziu, în familie și în locurile publice;
 8. să utilizeze cu acuratețe manualele școlare primite și să le restituie în stare bună, la sfârșitul anului de studii;
 9. să păstreze imobilul, mobilierul și utilajul Instituției;
 10. să respecte normele de tehnică a securității, de prevenire și stingere a incendiilor, cele deprotecție civilă și protecția mediului, regulile de circulație;
 11. alte obligații stabilite de conducerea Instituției.

 

5.25 Este interzis elevilor:

 1. să facă înscrieri în documentația școlară (cataloage, dosare personale), să distrugă documentația școlară (cataloage, agenda elevului etc);
 2. să deterioreze bunurile din patrimoniul Gimnaziului;
 3. să profaneze simbolurile naționale și ale organizațiilor internaționale;
 4. să organizeze și să participe la acțiuni politice și de protest, ce afectează activitatea Instituției și frecvența la cursuri a elevilor;
 5. să dețină și să consume droguri, băuturi alcoolice și țigări, precum și să participe la jocuri de hazard;
 6. să introducă, în perimetrul Instituției, orice tipuri de arme sau alte instrumente, petarde, etc., care, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică și psihică a colectivului de elevi și a personalului Instituției;
 7. să posede și să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;
 8. să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, examenelor și concursurilor;
 9. să lanseze anunțuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul Instituției;
 10. să aducă jigniri și să manifeste agresivitate în limbaj și în comportament față de colegi și față de personalul Instituției.

 

Recompense pentru elevi

5.26 Elevii care obțin rezultate remarcabile la învățătură și se disting prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense:

 • evidențierea făcută de diriginte în fața colegilor de clasă;
 • evidențierea făcută de director în fața colegilor de școală;
 • comunicare verbală sau scrisă adresată de diriginte sau director  

                     părinților;     

 • delegarea cu prioritate în excursii sau tabere de odihnă;
 • premii, diplome, medalii, insigne;

 5.27 Acordarea premiilor/ diplomelor/ medaliilor/ insignelor elevilor la sfârșitul anului școlar se face la nivelul instituției la propunerea dirigintelui și/sau a directorului școlii.

  1. Se pot acorda premii/diplome/ medalii/ insigne elevilor care:
 • au obținut primele trei medii generale pe clasă, dar nu mai mici de 9.00; pentru următoarele trei medii se pot acorda mențiuni;
 • s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu;
 • au obținut performanțe la concursuri, festivaluri, expoziții și la alte activități extrașcolare desfășurate la nivel local, raional, național sau internațional;
 • s-au remarcat prin fapte de înaltă ținută morală și civică;
 • au avut, la nivelul clasei, cea mai bună frecvență pe parcursul anului școlar.

5.29 Instituția de comun cu alți parteneri poate stimula activitățile de performanță ale elevilor la nivel local, național și internațional prin alocarea unor premii, burse din partea consiliului reprezentativ al părinților, agenților economici, fundațiilor științifice și culturale, comunității locale etc.

 

Sancțiunile aplicate elevilor

5.30 Abateri disciplinare se consideră faptele elevilor prin care se încalcă dispozițiile legale în vigoare, precum și prevederile regulamentului Instituției. Elevii care săvârșesc abateri disciplinare se sancționează. La determinarea sancțiunilor se va lua în calcul consecințele abaterilor disciplinare, în funcție de gravitatea faptelor, sancțiunile pot fi:

  1. observație orală sau cu înscriere în Agenda elevului;
  2. mustrare orală sau în scris;
  3. eliminarea temporară de la lecții;
  4. suportarea de către părinți/ alți reprezentanți legali a cheltuielilor pentru pagubele materiale produse în  cabinete, săli de clasă etc.

 5.31 Sancțiunile aplicate elevilor, indiferent de tipul lor, sunt anunțate părinților/ altor reprezentanți legali în formă scrisă și orală în decurs de 3 (trei) zile lucrătoare de către dirigintele clasei prin intermediul Agendei elevului/ avizului sub semnătură. Părinții/reprezentanții legali ai elevilor sancționați repetat se invită la Comisia multidisciplinară din cadrul APL de nivelul I.

5.32 Observația constă în discuție particulară însoțită de obiecție critică în adresa elevului/ grupului vis-a-vis de acțiunile și faptele comise. Sancțiunea se aplică de diriginte/învățător sau director/ director adjunct. Sancțiunea nu atrage și alte măsuri disciplinare.

5.33 Mustrarea orală se aplică elevului/ grupului de elevi și constă în observații moralizatoare cu solicitarea schimbării de comportament, atrăgându-i atenția că, dacă nu își schimbă comportamentul, i se va aplica o sancțiune mai severă.

 • Sancțiunea se aplică de către diriginte/ învățător sau director.
 • Sancțiunea este însoțită de scăderea calificativului pentru comportament.

5.34 Mustrarea scrisă se aplică elevului și constă în consemnarea în Registrul de ordine pentru elevi a observației moralizatoare privind abaterile comportamentale constatate și restricțiile, cerințele înaintate pentru neadmiterea repetării lor. Mustrarea scrisă se aplică de director la propunerea dirigintelui.

 • Sancțiunea se consemnează în raportul dirigintelui prezentat consiliului profesoral la sfârșitul semestrului sau al anului de studii.
 • Sancțiunea este însoțită de scăderea calificativului pentru comportament.

 5.35 Eliminarea de la lecții pe o perioadă de 3-5 zile constă în înlocuirea activității obișnuite a elevului, pentru perioada aplicării sancțiunii, cu un alt tip de activitate, desfășurată, de regulă, în cadrul instituției, în conformitate cu prevederile regulamentului și stabilită, de către director, la propunerea consiliului elevilor.

 5.36 Dacă elevul refuză să participe la aceste activități, absențele sunt considerate nemotivate și se consemnează în catalogul clasei.

 • Sancțiunea se consemnează în registrul de ordine pentru elevi și în dosarul personal al elevului, precum și în raportul dirigintelui prezentat la consiliul profesoral la sfârșitul semestrului sau al anului școlar, precizându-se numărul și data ordinului emis. Această sancțiune nu se aplică elevilor din învățământul primar.
 • Sancțiunea este însoțită de scăderea calificativului pentru comportament.

5.37 Pentru toți elevii din învățământul primar și secundar general, la fiecare 10 absențe nejustificate, semestrial, din numărul total de ore de studiu sau la 10% absențe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină, va fi scăzut calificativul pentru comportament.

5.38 Părinții/ alți reprezentanți legali ai elevilor care se fac vinovați de deteriorarea bunurilor Instituției plătesc toate lucrările necesare reparațiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate.

5.39   În cazul în care autorul deteriorării nu se cunoaște, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii clase și se consemnează prin proces-verbal al consiliului profesoral.

5.40 În cazul distrugerii/ deteriorării manualelor școlare primite gratuit, elevii, pe numele cărora au fost eliberate, înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu și tipului de manual deteriorat, iar în caz de imposibilitate, achită contravaloarea acestuia.

 

Capitolul VI

Părinții/ alți reprezentanți legali ai elevului

6.1 Părinții/ alți reprezentanți legali ai elevilor, prin coordonarea prealabilă cu conducătorul instituției, au dreptul de a participa la activitățile educaționale și de a asista la ore în vederea monitorizării procesului educațional din Instituție.

6.2 Părinții/alți reprezentanți legali ai elevilor au obligația ca, cel puțin o dată pe lună, să ia legătura cu învățătorul/dirigintele pentru a cunoaște evoluția copilului lor. în cazul plecării peste hotarele statului părinții/reprezentanții legali ai elevilor informează administrația Instituției în grija cui rămâne elevul pe perioada lipsei lui.

 

Comitetul de părinți al clasei

Comitetul de părinți al clasei se alege în fiecare an în cadrul adunării generală a părinților/ altor reprezentanți legali ai elevilor clasei, convocată de diriginte, care prezidează ședința.

6.3 Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinți al clasei are loc în primele 30 zile de la începerea anului școlar.

6.4 Comitetul de părinți al clasei se compune din trei/cinci persoane: un președinte și doi/patru membri;

6.5 La propunerea/solicitarea președintelui comitetului de părinți al clasei, dirigintele poate convoca adunarea generală a părinților ori de câte ori este necesar.

6.6 Comitetul de părinți al clasei reprezintă interesele părinților/ altor reprezentanți legali ai elevilor clasei în adunarea generală a părinților la nivelul Instituției, în consiliul administrativ și în consiliul clasei.

6.7 Comitetul de părinți al clasei are următoarele atribuții:

 1. ajută învățătorul/dirigintele în activitatea de îmbunătățire a frecvenței elevilor;
 2. sprijină dirigintele în activitatea de consiliere și de orientare socio-profesională sau de integrare socială a absolvenților;
 3.  sprijină dirigintele în organizarea și desfășurarea unor activitățiextrașcolare.

6.8 Comitetul de părinți al clasei ține legătura cu Instituția prin intermediul învățătorului/dirigintelui clasei.

 

Consiliul reprezentativ al părinților la nivel de gimnaziu

6.9 În IP Gimnaziul  Holoșnița  activează Consiliul reprezentativ al părinților.

6.10 Consiliul reprezentativ al părinților din Instituție este compus din președinții comitetelor de părinți ai fiecărei clase.

6.11 Consiliul reprezentativ al părinților la nivel de Instituție are următoarele atribuții:

 • sprijină parteneriatele educaționale dintre instituția de învățământ și instituțiile cu rol educativ în plan local;
 • susține Instituția în derularea programelor și proiectelor comunitare, de prevenire și de combatere a abandonului școlar;
 • susține conducerea Instituției școlare în organizarea și în desfășurarea consultațiilor cu părinții, pe teme educaționale;
 • conlucrează cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizațiile nonguvernamentale cu atribuții în acest sens, în vederea soluționării situației elevilor care au nevoie de ocrotire.

Capitolul VII

TIMPUL DE MUNCĂ  SI  DE  ODIHNĂ

 Durata normală a timpului de muncă al salariaţilor  nu poate fi mai
mare de 40 ore pe săptamînă.

  1. Pentru anumite categorii de salariaţi a căror muncă implică un efort  deosebit durata timpului de munca se stabileşte pe o durată de 40 ore, ţinindu-se cont de prevederile legislaţiei în vigoare.
  2. Saptamina de munca se stabileşte de 5 zile ( luni – vineri ) cu 2 zile de odihna ( simbata, duminica).
  3. Programul de munca al salariatului este stabilit in fisa postului, contractul individual de munca cu respectarea p. 7.1, 7.2.
  4. Prin acordul dintre salariat şi angajator, pentru unele categorii de salariaţi se poate stabili un alt program zilnic de lucru decît cel general.
  5. Angajatorul este obligat să ţină evidenţa exactă, în modul stabilit, a timpului de muncă presat efectiv de fiecare salariat, inclusiv a muncii suplimente, in zilele de repaus si de sărbătoare nelucrate.

TIMPUL DE ODIHNĂ

La elaborarea acestui capitol sa ţinut cont obligatoriu de prevederile art.107-111 din Codul Muncii.

  1. Dreptul la concediul de odihnă anual plătit este garantat pentru toţi salariaţii şcolii. Renunţarea totală sau parţială la concediu din partea salariatului este nulă.
  2. Durata minimă a unui concediu de odihnă plătit este de 28 zile calendaristice cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare. Pentru cadrele didactice este stabilit, în conformitate cu ligislaţia  în vigoare  un concediu de 62 zile calendarisrice ( art. 299  Codul Muncii al Republicii Moldova ).
  3.  Concediul de odihna pentru primul an de muncă se acordă salariaţilor după expirarea a 6 luni  de muncă la instituţia respectivă.
  4. Concediul anual de odihnă pentru următorii ani de muncă, poate fi acordat salariatului  conform programului de acordare   a concediilor anuale de odihnă.
  5. Concediul de odihnă anual se acordă pentru anul calendaristic, iar programarea se face cu cel puţin 2 săptămîni înainte de sfîrşitul fiecărui an, de către angajator, de comun acord cu reprezentanţii
   salariaţilor.
  6. Concediul anual de odihnă se acordă salariatului în baza unui ordin.Despre data începerii concediului salariatul va fi prevenit cu cel puţin 2 săptămîni înaite. Concediul anual de odihnă poate fi acordat   integral sau fracţional în doua parţi (în baza unei cereri scrise), dintre care una nu poate fi mai mică de 14 zile calendaristice.
  7. Neacordarea concediului anual de odihnă timp de 2 ani consecutive este interzisăNu se admite înlocuirea concediului anual de odihnă nefolosit prin compensaţie bănească. Această înlocuire se poate face numai în cazul de suspendare sau încetare a contractului individual de muncă.
  8. Rechemarea salariatului din  concediul anual de odihnă plătit se face prin ordin al angajatorului, numai cu acordul înscris al salariatului şi numai pentru situaţii de serviciu neprevăzute,care cer prezenţa acestuia la serviciu.
  9. Salariaţilor, din motive familiale sau din alte motive, în baza unei cereri scrise, cu acordul angajatorului, li se pot acorda concedii neplătite prin emiterea unui ordin respectiv.  Durata lor e de până la 120  zile,  negociate prin contractul colectiv si individual de muncă.

Capitolul VIII

PROTECŢ1A ŞI IGIENA MUNCII

  1. Angajatorul poartă responsabilitate pentru asigurarea protecţiei muncii în unitate şi are următoarele obligaţii:
 • să activeze numai în temeiul autorizaţiei de funcţionare din punctul de vedere al protecţiei muncii.
 • sa stabilească împuterniciri si obligaţiile managerilor privind realizarea masurilor de protecţie a muncii.
 • Să organizeze serviciul pentru protecţia muncii si serviciul medical;
 • Să contribuie la constituirea in unitate a comitetului pentru protecţia muncii;
 • Să asigure evaluarea factorilor de risc la locurile de munca;
 • Să asigure elaborarea si utilizarea planului anual privind măsurile de protecţie a muncii în unitate
  • Să nu atragă mijloacele în acoperirea cheltuielilor legate de realizarea măsurilor de protecţie a muncii în unitate;
  • Să admită la lucru numai persoane care, în urma controlului (examenului) medical corespund  sarcinilor de muncă ce urmează să le execute; să asigure periodicitatea acestor controale;
  • Să asigure informarea fiecărui salariat asupra riscurilor la care acesta este expus în desfăşurarea activităţii sale de muncă, precum şi asupra masurilor preventive necesare;
  • Să asigure instruirea salariaţilor in materie de protecţie a muncii,- inclusiv instruirea împuternicirilor pentru protecţia muncii;
  1. Salariaţii au următoarele obligaţii în domeniul protecţiei muncii:
 • Să respecte instrucţiunile de protecţie a muncii corespunzătoare activităţii desfăşurate;
 • Sa utilizeze mijloacele de protecţie din dotare conform destinaţiei;
 • Sa-şi desfăşoare activitatea fără a pune în pericol atît persoana proprie cît şi ceilalţi salariaţi.
 • Să nu ridice, să nu deplaseze, să nu distrugă dispozitivele de protecţie, de semnalizare şi de avertizare, să nu împiedice aplicarea metodelor şi procedeelor de reducere şi de avertizare, să nu împiedice aplicarea metodelor îi procedeelor de reducere sau eliminare a influentei factorilor de risc;
 • Să aducă la cunoştinţa conducătorului sau nemijlocit orice defecţiune tehnica sau altă situaţie în care nu sînt respectate cerinţele de protecţie a muncii;
 • Să-şi întrerupă activitatea la apariţia unui pericol iminent de accidentare şi să anunţe imediat despre aceasta conducătorului său nemijlocit;
 • Să aducă la cunoştinţa conducătorului său nemijlocit orice accident sau îmbolnăvire la locul de muncă.
  1. Cercetarea accidentelor de muncă se face conform prevederilor Legii cu privire la protecţia muncii.

Organizarea activităților de prevenire și protecție:

 • Organizarea activităților de prevenire și protecție este realizată de către angajator, în următoarele moduri:

a) prin asumarea de catre angajator, in conditiile  a atributiilor pentru realizarea masurilor prevazute de legislația în vigoare;

b) prin desemnarea unuia sau mai multor lucratori pentru a se ocupa de activitatile de prevenire si protectie;

c) prin infiintarea unuia sau mai multor servicii interne de prevenire si protectie;

d) prin apelarea la servicii externe de prevenire si protectie.

 • Activitatile de prevenire si protectie desfasurate  la nivelul unitatii sunt urmatoarele:

a) identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru;

b) elaborarea, indeplinirea, monitorizarea si actualizarea planului de prevenire si protectie;

c) elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor unitatii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru, si difuzarea acestora in unitate numai dupa ce au fost aprobate de catre angajator;

d) propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului;

e) verificarea insusirii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, a instructiunilor proprii, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca stabilite prin fisa postului;

f) intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

g) elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, in scris, a periodicitatii instruirii adecvate pentru fiecare loc de munca in instructiunile proprii, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea insusirii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite;

h) elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii;

i) asigurarea intocmirii planului de actiune in caz de pericol grav si iminent,

j) evidenta zonelor cu risc ridicat si specific

k) stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;

l) evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor;

m) evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;

n) evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;

o) monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de munca;

p) verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta;

q) efectuarea controalelor interne la locurile de munca, cu informarea, in scris, a angajatorului asupra deficientelor constatate si asupra masurilor propuse pentru remedierea acestora;

r)  evidenta echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice si, daca este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

s) identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din unitate si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

t) urmarirea intretinerii, manipularii si depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protectie si a inlocuirii lor la termenele stabilite, precum si in celelalte situatii prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1.048/2006;

u) elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din intreprindere si/sau unitate, in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege;

v) urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;

x) colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, serviciile externe de prevenire si protectie, medicul de medicina muncii, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie;

MĂSURI DE SIGURANŢĂ ÎN ŞCOALĂ

Art.1. Accesul persoanelor în incinta unității școlare se face numai prin intrarea principală a unității. Este permis numai accesul autovehiculelor care aparțin salvării, pompierilor, poliției, jandarmeriei, salubrizării, a acelora care aprovizionează unitatea cu materialele contractate, cu produsele destinate programului corn și lapte și a acelora care asigură intervenția operativă pentru remedierea unor defecțiuni ale rețelei electrice, de gaz, de apă, de telefonie.

Art. 2. Este interzisă părăsirea incintei unităţii şcolare în pauze (pericol de accidente rutiere şi întârzieri la ore). În cazul unor situaţii speciale, pentru a putea părăsi incinta şcolii, în timpul programului şcolar, elevii vor prezenta la ieşire un bilet de voie obţinut de la profesorul diriginte, profesorul de seviciu sau de la directorul şcolii.

Art.3. Accesul părinţilor în școală este permis numai în timpul pauzei, în baza verificării acestora și consemnarea în registrul de vizitatori,  în care se menționează numele și prenumele, seria și numărul B.I./C.I., data și ora vizitei, scopul/persoana căutată. 

Art.4. Accesul părinților în incinta/curtea școlii nu este permis la finalul programului școlar, în scopul preluării copilului de la școală. Elevii vor fi conduși de  cadrul didactic  al clasei  până  la poarta școlii, de unde vor fi preluați de  părinți.

Art.5. Accesul altor persoane este stabilit numai după obținerea aprobării conducerii unității de învățământ.

Art.6. În situația organizării ședințelor cu părinții sau a altor întruniri cu caracter educativ, cultural, sportiv, etc. prevăzute a se desfășura în incinta școlii, organizatorul va solicita directorului școlii avizul, prezentând un referat care să conțină felul activității, locul organizării, ora de începere, durata. Organizatorul își asumă responsabilitatea respectării regulilor de disciplină, de ordine și de siguranță în școală.

Art.7. După terminarea orelor de curs și în timpul nopții clădirile școlii vor fi încuiate de către personalul administrativ după ce s-a verificat dacă au fost respectate măsurile de P.S.I. și de siguranță a imobilelor.

Art.8. În orice situaţie de urgenţă apărută în şcoală, profesorii vor anunţa conducerea şcolii, care va lua măsurile cuvenite.

Art.9. În situații obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități naturale, alte situații excepționale, cursurile școlare  față în față pot fi suspendate pe o perioadă determinată, potrivit reglementărilor aplicabile.

Art.10. În contextul epidemiologic al infectării cu virusul SARS-CoV-2 conducerea unității de învățământ implementează acțiunile și măsurile  de prevenire și combatere a infectării, organizează desfășurarea activităților didactice, de predare și instruire, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art.11. Consiliul de administrație al școlii aprobă o procedură proprie, prin care stabilește modalitățile de desfășurare a activităților didactice în cadrul unității de învățământ, de predare și instruire, propriul circuit de intrare și ieșire a elevilor, a personalului didactic, auxiliar și nedidactic, precum și modul în care se realizează igienizarea/dezinfecția unității de învățământ, cu respectarea criteriilor și protocoalelor prevăzute în ghiduri.

Art.12. Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea unității de învățământ se consultă, după caz, cu: reprezentanții DÎ Soroca, consiliul profesoral, consiliul reprezentativ al părinților, reprezentanții organizațiilor sindicale, autoritățile administrației publice locale, pentru organizarea în bune condiții a activității desfășurate, în contextul epidemiologic actual.

 

Capitolul IX

ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ

ȘI PATRIMONIUL INSTITUȚIEI

  1. Finanțarea IP Gimnaziului Holoșnița se efectuează în modul stabilit din următoarele surse:
 1. bugetul de stat;
 2. surse extrabugetare (servicii educaționale suplimentar prestate populației, donații și vărsăminte benevole ale persoanelor fizice și juridice, alte venituri legale).
  1. Se interzic:
 1. încasările de bani de la părinți, de către persoanele fizice neautorizate, pentru nevoile instituției de învățământ (reparații, renovări, amenajări etc.).
 2. intimidarea, sub orice formă, a elevilor, părinților/ altor reprezentanți legali în vederea obligării lor să facă vărsăminte bănești pentru diverse scopuri;
 3. organizarea și desfășurarea neautorizată de activități didactice cu plată sub orice formă.

9.3. Activitățile didactice cu plată pot fi organizate și desfășurate numai de persoanele fizice sau juridice care au obținut patenta de prestare a serviciilor educaționale și de instruire conform legislației în vigoare. Se interzice prestarea serviciilor educaționale elevilor cu care interacționează în activitatea didactică directă.

9.4 Activitatea economico-financiară se efectuează conform actelor normative în vigoare și este asigurată de serviciul contabilitate.

9.5 Baza materială a IP Gimnaziului Holoșnița  include spații pentru procesul de învățământ, mijloace didactice, biblioteca, sală pentru lectură, sală pentru sport, teren sportiv, cantină, precum și alte obiecte de patrimoniu destinate învățământului, care corespund standardelor de exploatare.

9.6 Bunurile IP Gimnaziului Holoșnița se pot transfera la alte unități de învățământ prin decizia administrației publice locale de nivelul doi cu avizul Consiliului de administrație.

9.7 Inventarierea și casarea se fac în conformitate cu legile în vigoare. De efectuarea acestora este responsabil directorul și contabilul Instituției.

 

 

Capitolul X

DOCUMENTAȚIA

 

10.1 IP Gimnaziul  Holoșnița  desfășoară sistematic activitatea de secretariat în baza nomenclatorului de documente.

10.2 Proiectul managerial anual și Programul de dezvoltare al Gimnaziului  (examinat/revizuit o dată la 5 ani), discutat și avizat la consiliul profesoral, se aprobă la consiliul de administrație la început de an școlar. La finele fiecărui semestru și la încheierea anului școlar, consiliul profesoral discută și aprobă raportul privind realizarea Proiectului instituțional operațional pentru perioada respectivă pe dimensiunea activității didactice și extracurriculare.

10.3 Documentația privind evidența contingentului de elevi și situația lor școlară include:

 1. listele nominale ale copiilor pe anii de naștere prezentate de către APL;
 2. registrul de ordine referitor la fluctuația elevilor;
 3. registrul alfabetic al elevilor;
 4. dosarele personale ale elevilor;
 5. cataloagele claselor;
 6. registrul de evidență a actelor de studii;
 7. registrul de eliberare a actelor de studii;
 8. procesele-verbale ale probelor de evaluare realizate în baza testului administrației;
 9. fișa școlii extrasă din baza de date electronică (SIME);
 10. rapoartele statistice anuale (semestriale);
 11. confirmări, informații și documente explicative privind absența elevilor;
 12. registrul de evidență a distincțiilor ce atestă performanțele elevilor;
 13. cererile părinților cu privire la eliberarea documentelor elevilor (dosare personale, tabele cu note, certificate de studii);
 14. raportul statistic al Instituției la începutul și sfârșitul anului (ȘG).

10.4 Documentele privind funcționarea instituției și organizarea procesului educațional includ:

 1. regulamentul de organizare și funcționare;
 2. statutul instituției;
 3. Programul de dezvoltare instituțională;
 4. Proiectul managerial anual al instituției;
 5. Planuri individuale de învățământ, aprobate în mod regulamentar;
 6. actele controalelor tematice și frontale, rapoarte de evaluare;
 7. registru de ordine și dispoziții cu privire la activitatea de bază;
 8. registrul de evidență a personalului instituției;
 9. procese-verbale ale consiliului profesoral și materialele puse în discuție;
 10. procese-verbale ale consiliului de administrație și materialele puse în discuție;
 11. registrul de evidență a orelor absentate și înlocuite de cadrele didactice;
 12. registrul de evidență a fișelor de sesizare a cazului suspect de abuz, exploatare, trafic al copilului;
 13. documentele de evidență a realizării evaluării anuale a cadrelor didactice;
 14. rapoartele-sinteză prezentate de către instituție la sfârșitul anului școlar Organului local de specialitate în domeniul învățământului al administrației publice locale de nivelul doi;
 15. procesele-verbale și portofoliile Consiliului diriginților;
 16. procesele-verbale și portofoliile Comisiilor metodice;
 17. procesele-verbale ale Comisiei de atestare și documentația vizând atestarea cadrelor didactice;
 18. portofoliul privind formarea continuă a cadrelor didactice;
 19. note informative, rapoarte și actele controalelor organelor ierarhic superioare și proprii;
 20. rapoartele -sinteză prezentate de către Instituție la sfârșit de an școlar Organului local de specialitate în domeniul învățământului al administrației publice locale de nivelul doi.

 

10.5. Documentele ce țin de serviciul personal se constituie din:

 1. registru de ordine cu privire la personal (angajare, transfer, eliberare);
 2. cererile angajaților privind acordarea concediului, transferul, demisia;
 3. dosarele personale ale cadrelor didactice;
 4. listele de evidență a cadrelor didactice și de conducere cu date complete de anchetă;
 5. registrul de evidență a contractelor individuale de muncă încheiate cu angajații;
 6. registrul de evidență a carnetelor de muncă;
 7. registrul    de evidență a formularelor carnetelor de muncă;
 8. dosarele personale ale angajaților;
 9. rapoarte statistice anuale privind numărul și componența profesorilor la începutul și la sfârșitul anului școlar.

 

10.6. Documentele ce țin de secretariat includ:

 1. registrul corespondenței de intrare;
 2. registrul corespondenței expediate;
 3. registrul vizând audiența cetățenilor.

 

10.7 Documentele ce țin de activitatea economică și financiară includ:

 1. pașaportul tehnic al Instituției;
 2. procesele-verbale de predare-primire, anexele întocmite la schimbarea conducătorului instituției;
 3. documente ale fondurilor (istoricul fondului, procesele-verbale       de verificare        a existentului          și stării documentelor, actele de predare-primire a documentelor    de stat la păstrare,procesele- verbale de selectare a documentelor propuse spre decontare cu   privire la lipsa și  deteriorarea ireparabilă a documentelor, prezentării din fond);
 4. devizul de cheltuieli și darea de seamă privind executarea devizului de cheltuieli;
 5. bugetul anual aprobat;
 6. lista tarifară a angajaților;
 7. tabelul de pontaj pentru statele de personal aprobate și tabelul lunar de evidență a timpului de muncă și calculării salariului;
 8. registrul de evidență a muncii salariaților;
 9. conturi analitice ale salariaților;
 10. registre de evidență a utilajului, produselor chimice, de inventariere a utilajului, materialelor didactice, etc.;
 11. contracte cu privire la desemnarea persoanelor responsabile de bunuri materiale;
 12. registrul de evidență a bunurilor materiale;
 13. procese-verbale de decontare a valorilor materiale (fondurilor fixe, fondurilor de mică valoare);
 14. registrul de inventariere a fondului bibliotecii;
 15. registrul de inventariere a fondului de manuale;
 16. registrul de mișcare a fondului bibliotecii;
 17. registrul de evidență zilnică a activității bibliotecii;
 18. registrul de evidență a literaturii și manualelor pierduteși returnate;
 19. actele de inventariere și de predare-primire a valorilormateriale;
 20. contractele cu privire la responsabilitatea materială a lucrătorilor;
 21. tabelul de eliberare a materialelor.

 

10.8. Instituția este în drept să utilizeze alte documente, luând în calcul necesitățile acesteia.

 

 

CAPITOLUL XI

Dispoziții finale

 

11.1 În IP Gimnaziul Holoșnița, fumatul este interzis, conform legii.

11.2 Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării evaluărilor naționale (teste naționale, examene de absolvire).

11.3 Prezentul regulament va fi adus la cunoștința elevilor și a părinților sau reprezentanților legali ai acestora, va fi mediatizat până la 10 septembrie 2022. Personalul Gimnaziului se obligă să asigure funcționalitatea acestui Regulament pe perioada întregului an școlar.

 

 

              

© 2023 Edusoroca
Termeni și condiții